Yi wa yəm nâ – Abyi Ahmed, é mod a tsáá ai ǹdzóe ǹnam Éthiopie


Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí
(Lire cet article en français)
Écouter l’audio

Yi wa yəm nâ é mod a tsáá ai ǹdzóe ǹnam Ethiopie Abyi Ahmed a bələ́ mīm̀bú mə́wóm mə́nyii ai m̀bɔ́g?

É mīǹtsíl yǎ ō tádī láŋ, bí kād hḿ wā bəzá bə́ nə́ áyɔŋ Oromo ai Amhara, məyɔŋ mənén yǎ Ethiopie. Zǎg hḿ fə yəm zá á nə́ Abyi Ahmed é ndóman mod ya tsâba ai ǹtə́bə osú yǎ ńnam Ethiopie.

Ǹbyálán ámōs áwômo ai tána yǎ ngɔn moomo yǎ m̀bú ákúda m̀bɔ́g miǹtəd ebǔl məwóm zəmblál ai mí saman, a nə mǎn Omoro. Ésīá á ńyə́bə́ áwúsá a ngá lúg nyiá crǐstɛn á táŋ miníngá nyiina.

Abyi Ahmed ā ngá tadi ai mam mə́ politique ā ngə́nə enánga. Á ngɔn bɛ̌ yǎ ḿbú bí bələ́ wī ngo a ngá bə́d ńkōŋ ńtəbə osú yǎ ODPO ( Andzógódo politik áyɔŋ Oromo). A ngá bə́d ńkóŋ á nə́ wī á mə̄tádí mə́ ngɔn nyiina yǎ ḿbú bí bə̄lə́ wi.

Abyi Ahmed a nə ǹlúgán ai Zinash Tayachew ngɔn yǎ ńnam wóé, bə́ bə̄lə́ mɔ́n ḿbɔ́g mǎn mīníngá. ©Dzaleu.com


Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí
(Lire cet article en français)

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait