Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí
(Lire cet article en français et découvrir le bonus « abonnés »)

Bikutsi – M̀byálán ámǒs mə́wóm bɛ̄ ai bɛ̄ yi á m̀bú ákúda mbɔ́g miǹtəd ebǔl məwóm nyii ai mísaman á Ésə́ (á tə́m tə́m ǹnam kamərún), Messi Mə Nkonda a nə m̀bɔ́g yǎ ébod bə́ ngá tsyé bikutsí yī á nə́ ḿbámə̄ná məbɔ́g mə́ ékaŋ.

M̀bom mvə́d, ǹtsye ai ǹyia biá a mbə́ ózɔ́ndɔ́m á mbú 1970 ai ándzógódó bəbom mə́zig Los Camaroes.

M̀bom mvə́d nə́n, Messi Mə́ Nkonda ású bod bəvóg a nə é mod a ngá bɔ̄ nâ məndzáŋ mə́bōmbán á mvə́d.

Məssi Mə́ Nkonda (é dzwé ā ngá və́ é mēn ásu nâ a tsog é nyiá ā mbə́ dzwé nâ “Bəkóno” Ǹgal Nkonda), a ngá kə á ndoŋ bivól ámǒs áwoomo yǎ ngɔn lála yǎ mbú bakúda bə́bɛ̄ ai mítán. ©Dzaleu.com

Dzaleu.com a tsɔg hḿ nye ai é biá bíé bítán bí !

Messi Martin Bikutsi Messi Me Nkonda Ekang Beti Esse Mvele Musique
Biá bítán ásu yī nâ ó yəm Messi Mə́ Nkonda ! Messi Martin, fondateur du Bikutsi (Rythme Ekang-Cameroun) en 5 morceaux !

1- “Bekono Nga Nkonda”

2- ‘Evu” (Los Camaroes)

3- “Merengue prudence”

4- “Super Ekang”

5- “Bekono Nga Nkonda” (azig “Elak” ai Los Camaroes)

 Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí
(Lire cet article en français et découvrir le bonus « abonnés »)

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait