Bisǐl bí bɔ́ngɔ́ : Bí nə nɔŋ ai byá ńdzǔg yá?

Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí
(Lire cet article en français)

Bí nə hḿ dzǎm bɔ yá ású yī nâ tə ǹfənán bɔ́n báán wá bɔ bía ewóg olún?

> Édzí ósú : Á dzə́ŋ nǎ ó yəm ású dzé mɔ́ngɔ́ ǎ yón
Byá kad yǎ yén nǎ ǹnyie anə́ bɔ́n báán yǎ bə́ nə́ bān bīníngá bá bədə fâg ai mís bə́ nga bwè mīǹyón. Nálā tē ó síkig á zəzə. Miǹtad myábán myá tsilan və dzóm dzíá: bá wóg mītsyé!

> Édzí bɛ̄ : Á dzə́ŋ nǎ ó yəm ású dzé mɔ́ngɔ́ ǎ wóg mīntsyé

Dzaleu enfants Fillette noire triste soins cheveux tresses
Bisǐl bí bɔ́ngó : Bí nə nɔŋ ai byá ńdzǔg yá? (Soins cheveux enfants)

Eyalán yǎ été énə və dzíá: ékan yǎ byá fən bɔ́ ngo wá bɔ̄ ná bə́ wɔg miǹtsyé. Nálā ó nə bɔɔban ḿból yǎ byá yə̌m kig fən ngə́kig hḿ nǎ bí ndzíkig tóónə nɔŋ ńdzǔg ai bisǐl bítē bí ńtɔ̌ mələ̌d a nə́ byá kad dzó. É nə fə bɔ nǎ ekob ńlo mɔ́ngɔ́ é mana yǎ dzugi ḿból yǎ byá tsíbili dzɔ́ ai bəbə̂ mim̀boán myáán.

É nə á fɔ́ɔ́g fə bə́bə́lá nǎ mɔ́ngɔ́ a vólo təg. É nə ayé nálā ná bə́ kad nyé nâ á tɔ̄bɔ́ kɔ́m á zig tɛgɛ fóŋan. ©Dzaleu.com

Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí
(Lire cet article en français)

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait