Ǹdziŋán ekob wâ wá yɛ́gɛ́ban á fə : Mə́lə́bə́gá mə́ Dzaleu.com ! Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí (Lire cet article en français) Ǹdziŋán ekob wâ wá yɛ́gɛ́ban á fə. Nálā ó nə á dzǎm bɔɔban yá? > Á nɔŋ énútɛn dzíá...
Nyangá bəfám : Dzé yǎ bá lóe « folliculite »? Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí (Lire cet article en français) Ekob fám é nə tɛgɛ ai abuí ávɔ́ŋ é nə abɔ́d, yá yombo kig hḿ fə avól. Dzam dá, okɔ̌n...
Nyangá : Ḿkpámáŋ ésǐl wá kuí á mvús ǹkoán ésǐl Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí (Lire cet article en français) Yə myá yəm nâ ḿkpámáŋ ésǐl wá kuí á mvús ǹkoán ésǐl ó sí kig m̀faŋ fyám nyiá ésǐl...
Mfímán asú : É yī wǎ bɔ̄ wɔ́ yá? Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí (Lire cet article en français) M̀bəmbə m̀fímán ású, mim̀bɔ̌n yī été! Sáálán miǹkadag mí mís ai miǹkom bíyé bí ányu eyɔŋ myá bəlan ai é byə́m...
Bisǐl bí bɔ́ngɔ́ : Á yəm ású dzé mɔ́ngɔ́ ǎ wóg mīntsyé Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí (Lire cet article en français) Bí nə hḿ dzǎm bɔ yá ású yī nâ tə ǹfənán bɔ́n báán wá bɔ bía ewóg olún?...
Zǎŋ ndá : Mam mə́lɛ́ ású yē nâ bí tóónə bə̀lan ai bivəgələ Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí (Lire cet article en français) Zá ā bíkig nyían á zǎŋ ndá ziŋ a kánga ányu á yô ósú éyə́gan yǎ ábuí...
Akə́ŋ ḿbɔ́d : Nɔŋɔ́ni ǹtsíé bíyé wə́ə́n á táŋ Écouter l'audio Á láŋ ǹtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí (Lire cet article en français) Á mvús ye nâ bí kɔ́bɔ̄ yǎ dzām ńnɔŋán ábím də́ə́n á táŋ éyɔŋ myá bɔ dzǎm ḿbɔ́d fúlú fə́...
Biníngá bá dzó nâ : Ngə́ wa yi hḿ nā bə́ nyə̄ŋə́lə wa, wa yean hḿ síé ású tē ! Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí (Lire cet article en français) « Biníngá bá dzó nâ… » a nə é mān vóm biníngá...
Nyangá bəfám : « folliculite » ai ǹkəŋ zəl Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí (Lire cet article en français) Ekob fám é nə tɛgɛ ai abuí ávɔ́ŋ é nə abɔ́d, yá yombo kig hḿ fə avól. Dzam dá, okɔ̌n ziŋ...
Ekom ǹló ai etun abəŋ ésil ! Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí (Lire cet article en français) Ekom ǹló : Bitǔn bīsǐl byá nyə̌b fə ! Éyɔŋ mod a bələ́ bītǔn bīsǐl, a nə dzǎm fudi ḿbɔ́n, esǐl é nga man...

MA YƏ́GƐ EKAŊ

AYÓŊ AYÓŊ!