Accueil Bíá diŋ

Bíá diŋ

Les coups de cœur de Dzaleu.com en matière de livres, musique, cine, voyages et cuisine africaine et d'ailleurs (African books, music, travel, african recipes)

Kálada ású bɔ́ngɔ́ a tárgi mimbú mítán : “ Miǹkəkaní yǎ Afríca – Bətsíd” Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí (Lire cet article en français) Ecouter l'audio Dzé yá dzôban á kalada tē : Abuí míńláŋ dá nə é kalada nyi anə́...
Biá bíán – É mə́zíg byá dziŋ á Dzaleu.com! Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí (Lire cet article en français) É mə́zíg byá dziŋ ? Má namba bía miǹnə́m dzam də́dā  anə́ mənyɔ́l ! Abɔ̌g dá nambā kig mɔ́ ! Má və́ bía mə́lə́bə́gá...
L'importance de la langue - Dans "Bə zá bí nə́" (Qui sommes-nous), nous vous expliquions les raisons ayant conduit à la naissance de ce site, ainsi que la philosophie qui nous anime. Vous pouvez découvrir notre propos en totalité...
“Ongóla eyə́gan yǎ ábəŋ tísɔn” Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí (Lire cet article en français) Bəyə́ŋ báán bá kad bíā édzóm yǎ bá dziŋ á tísɔn Ongóla! Ású Assako m̀bom məzíg ngɔn yǎ Sud ai á Ḿbām, tísɔn tě e nə...
Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí (Lire cet article en français et découvrir le bonus "abonnés") É mə́vóm mə́lɛ́ mod ósə ǎ yean kə́ Óngola ! Ású Assako m̀bom məzíg ngɔn yǎ Sud mǎn ngɔn yǎ Ḿbām, tísɔn tě e nə...
Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí (Lire cet article en français et découvrir le bonus "abonnés") Bikutsi - M̀byálán ámǒs mə́wóm bɛ̄ ai bɛ̄ yi á m̀bú ákúda mbɔ́g miǹtəd ebǔl məwóm nyii ai mísaman á Ésə́ (á tə́m tə́m...
Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí (Lire cet article en français) « Guikolo » par Assako Á dziá é nē « guikolo » Assako a wómolo Betti Betti yǎ ngá wú yǎ. Dzaleu.com a síli nyé ású dzé "Ai dziá tē ma tsog emvám...
Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí (Lire cet article en français) Ǒ bə̄lə́ kig ákōmán ndóan ńtáŋán dá bə́le ḿbǎŋla və dá wa yi ná wa bɔ gató (gâteau)? Tsogó éwāngá dzóe! Á nɔŋ éwāngá é tɔ̌ ánén o télé á...
Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí (Lire l'article en français) Ngoməzaná binútɛn məwóm bɛ̄, binútɛn məwóm nyii ásu ḿbə́lán. Ású bod bə́nyii, bə́tán ngə́kig bə́saman É byə́m byá síli • Kíla nyumáne kɔ̌s bá lúe “capitaine” dzīá • É bə́ “poivrons” bə́ nə́ mə̄nén...

MA YƏ́GƐ EKAŊ

AYÓŊ AYÓŊ!