Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí
(Lire cet article en français et découvrir le bonus « abonnés »)

É mə́vóm mə́lɛ́ mod ósə ǎ yean kə́ Óngola ! Ású Assako m̀bom məzíg ngɔn yǎ Sud mǎn ngɔn yǎ Ḿbām, tísɔn tě e nə nyé tísɔn abyálí e tɔ̌ fə é fas a ngá náŋ. Tǒ ndo tə́ Eves dzǎl ésia ǎ laŋan ású dzíé “é dzǎl á nə́ ábəŋ a lodo mə́sə, ai eyə́gan yǎ ábəŋ sí dzíé yǎ yá vú məcaba ai m̀boŋ bílodo é bí yǎ mə̄búg mə́sí mə́sə ábəŋ”, ai nâ óvyǎnga ǎ lod ébá bə́sə bəvɔ́g ábəŋ a dzîban á mǎn bá lóe Tám zu á Ébɔ̌l waa, Ongóla a nə tísɔn edzǐŋ dzīé. ©Dzaleu.com

Ású dzíé mod osə a yean kə́ é mə́vóm mə́lɛ́ má :

1. Ǹkǒl Fəbə

« Ǹkǒl Fəbə yǎ wá síli m̀baalán»

Ongola Ewondo Yaounde Mont Febe Cameroun Tourisme
É mə́vóm mə́lɛ́ mod osə a yean kə́ a Ongola ! Ású Assako : 1.Ǹkǒl Fəbə (le Mont Febe)

3. Lág tísɔn

« Anén etam ba loé na Lág tísɔn (Lac municipal) ai ngɔ́dɔ́ dzié ésə amú vóm tē ó nə bɔ̄ ḿbəmbə vóm yǎ kə́ dzɛ̂ ábɔ̄g. »

Ongola Ewondo Yaoundé Cameroun Lac municipal
É mə́vóm mə́lɛ́ mod osə a yean kə́ a Ongola ! Ású Assako : 2. Lág tísɔn (Lac municipal de Yaoundé)

3. “Pimenterie” yi a Mvog Atangana Mballa

«Ngə́ mod a diŋ dzí bīdzí yǎ dzǎl, ma lə́b nyé Mvóg Atangana Mbálá ású mómbá mə́kɔ̌s ai m̀boŋ ngə́kig zom və a nə́ á dzǎl !»

Assako a kad fe bíā ású dzé á diŋ Ongola múná


Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí
(Lire cet article en français et découvrir le bonus « abonnés »)

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait