Kamərún : 1517, ńkúlan ebɔd zəl

Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí
(Lire cet article en français)

Ǹsyé ngɔ́məna ngə́kig bód yǎ é mə́sú bísíé mə́sə mevɔ́g a yi nâ a zu ai wɔ̌ mam mə́ ébɔd zəl á nyɔ́l? Lóégē 1517

Mod ǎ bɔ̄ wa ébɔd zəl ngə́kig ǒ yén á bɔɔ? Yəmə́ nálā nâ a tárgi á məmaná mə́ ngɔn nyiina nɔmbɔ ǹkɔ̌l 1517 yǎ nə́ filí a nə válā ngə́ wa yi ná wa kúlan.

Ngə́ wa lóe 1517, é wɔ́fís yǎ wá lúman ai ebɔd zəl á ńnām Kamerún é ngɔ̄ wá yi wa nɔŋ á ńkɔ̌l. Nɔmbɔ tě a yô à tárgi á məwola zəmgbál a kúi á məwola mə́saman ngongógə́le. Wófís te wá dugan hḿ fə bâla bíā bə́sə̄ nâ tə bía kə bɔ̄ məsabéyɔŋ byá lóe ngə́kig á tsíe mīnǎl. ©Dzaleu.com

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait