Ǎ mān mɔ́ngɔ́…

Wa yi  náŋ tə wa vuŋ wa yi á fə yén ábuí mam.
Bɔ̌ bəbonde bóe məwóg, lǔgū bɔ́ o luugu á fə é bə́nyīá bodo bə́sə bəvɔ́g
Ndə́ndə̄gə́bán ó zu kə́ bī ǹtótǒmaamaa.

Bɔ̌ évūvoé mod, vógóló é bod bəvɔ́g éyɔŋ o nə́ á bītógán,
wa yi yə́gɛ̄ éyə́gan yē ábuí mam nálā.

Ngə́ ō ngá tɔ́b sikúlu, bɔ̌ nyé ńfaŋ ḿbɔ̌n,
ású yē nâ ó yen m̀fí yǎ été é mə́lú má zu ósú.
Ngə́ é nə asú ésíé é ndɔ wa yə́gɛ, bɔ̌ évág amú ḿbán wá súsūb á dzam!

Ǎ mɔ́nam, bəbə̂ bə́ mam bə́ nə̄ ńsəŋ wa yén wí, o bɔ̌ okálá éyɔŋ wǎ wulu wɔ́!
Sáála abé ai é mam mə́sə̄ mə́ nə́ mīǹkɔ́d,

Toŋó ḿbəŋ ai é mam mə́sə̄ mə́ nə́ sósǒ amú nâ o nə mǎn bə́tsí.
Wa yean bɔ̌ ḿfiɛ, engə́ngə́ŋ, é síkīg dzíbi!

Wa yi náŋ ǎ mɔ́ngɔ́ tə wa sáŋan, tə wa vuŋ.
Okídí ó nə̄ é ngóe.

Etoundi Alloh pour Ondoa Etoundi et tous les enfants d’Afrique

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait