Ovúmá ai ayɔŋ ékaŋ!

ámōs dzīná byá yia bikutsi ai Véro La Reine Du Bikutsi á dziá dzíe Mǎn ngóē! Tóóni tɔ́bɔ!

Mǎn ngōé

Artiste: Vero La Reine du bikutsi

Ref : eeeeeeheeee mǎn ngōé eeeee. Hee aaaa mǎn ngōé eee. (x2)

Mǎn ngōé mǎn ngōé eeeee (x2)

Mə ngá búdan ai mǎn ngōé eee, mə ngə́nə mə dziŋi mǎn ngōé eee.

Bibə́gə bí māná mā á mís eee, a nə́ mā tsog mǎn ngōé eee.

Zá ā ngá yén mǎn ngōé eee? Zá ā ngá nɔŋ mǎn ngōé eee?

Ref : eeeeeeheeee mǎn ngōé eeeee. Hee aaaa mǎn ngōé. (x2)

Mǎn ngōé mǎn ngōé eeeee (x2)

Mə ngə́nə mə dziŋi mǎn ngōé eee. Mə ngá búdan ai mǎn ngōé eee.

Bibə́gə bí māná mā á mís eee, a nə́ mā tsog mǎn ngōé eee.

Bəzimbi bə́ dzə́ŋə́ mǎn ngōé eee, bəkos bə́ dzə́ŋə́ mǎn ngōé eee.

Ref : eeeeeeheeee mǎn ngōé eeeee. Hee aaaa mǎn ngōé eee. (x5)

fin

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait