Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí

(Lire cet article en français) 

Assako a nə ngɔn búlu, mǎn ngɔn imbási é mí ḿfág míbɛ̄ mī myá yénə á mēzíg móé. Mim̀bú mə̄wóm mə́lɛ́ ai mítán, ngɔn yǎ Kamərún ya yalan miǹsílí Minsili ZANGA 

Ńsílí ósú : Dzé é ngá tsíndi wa á ḿbomán mə́zíg?
ASSAKO : Á tádí yā mɔ́ŋgɔ́ məzig mə́ nə ma á ńnə́m. Dzǎm bɔ mə bələ́ mīmbú zəmgbál ngə́ moom mə ngá tàdī ná ma tsili miǹtsogán myámā á mān kálada. Éyɔŋ mə ngá kúí mīḿbú áwǒm ai zəmblál ngo ma yɛ́gɛ tsil é dzīá ósú dzáma ndo ma və́ dzɔ́ mvóé dzam ziŋ yǎ ē yaa ná ya yia. É yi dzam á sə dá tádī nálā. Mə ngá bə́ dziŋi á kya yǎ mvóé dzam é ngá bə́ kɔ́bɔgɔ ǹkɔ́bɔ̄ wóe á sáŋ sáŋ dzóm tē é ndzɔ̄ é ngá bɔ̄ hḿ nǎ mə́ tóónə kə́ yɛ́gɛ̄ ńkɔ́bɔ̄ wáma yǎ ó nə́ búlu. Mə ngá bə́ mə tsili á fulansí ndómdzǎŋ dzam ziŋ e vəŋa é míǹtsili Mí á búlu. Anə́ mə̄lú mə́ ngá bə́ lodo ai evɔ́lī mvóé dzam ziŋ é ngá bə́ ē ntɔ yǎ ḿbom məzíg ńdo mə ngá yə́gɛ ǹtsilán bīá byám á búlu. Mə ngá tádi ai məzíg á Bertua á mvús yi été ndo mə ngá kə á Tchad, ósúsúa yī nâ ma bad dúgan á Kamerún ai ná ma zu sɔ́ kə á Fulansí.

Assako chanteuse Cameroun Beti Ekang Bulu Yambassa
Assako a nə ngɔn búlu, mǎn ngɔn imbási é mí mfág míbɛ̄ mī myá yénə á mēzíg móé. Assako est le fruit d’un beau métissage culturel, Bulu-Yambassa (Cameroun) et cela se ressent dans sa musique !

Ńsílí bɛ̌ : Dzé ō nə́ bíā dzǎm kad á édzí dá bəbə məzíg ényiŋ dzóe?
ASSAKO : Á ndá bí ngá bə́ bí vógolo məzíg ḿfaŋ ḿvógólán. Ésīá wǎn ǎ vələgə bíā ai James Brown! Bí vógolo məzíg yǎ Kōngó, Kanda Bongo Man, Mbilia Bel ai bəfə́. Bívógolo məzíg yǎ ńnam ékaŋ a nə́ Mədjo Mə Nsom ngə́kig mvɛ́d é nyiá mīníngá bə́ lóege Asɔmɔ Ngɔnɔ Éla. Á mvús yī válā ndo mə nga dziŋ é jazz a nə́ tɛgɛ ai é bod bá yia eyə́gan yǎ ábuí ńdziŋán (Count Bavie, Dizzy Gillepsy), tɛgɛ vóan Ella Fidgerald, Nina simone, Patricia Kaas ai é bá bə́sə bəvɔ̀g. É kán myá yén é bōd yā bə́ ngá lə́de ma zěn bé nə abui.

Ńsílí lála: ású dóe, m̀bom məzíg a nə m̀fí ai dzé?
ASSAKO : Mod ásə̄  a bələ́ áfólā dzíe ai é dzóm ā ngá zu bɔ á sí. Məzíg má və́ ma zěn yi nâ mə́ vɔ́lí amú ma mə ngá vɔ́liban fə.

Ébúg məmaná ?
ASSAKO : Ébúg məmaná dzáma é nə ású bínánga bísə̄ yǎ sí Afríca ! Ma dzae byá nâ bídúgán ai mvús á kɔ́bɔ̄ mīǹkɔ́bō myáán, é myā mí nə̀ ākúmá dáán. Byá yean yem nǎ miǹkɔ́bɔ̄ myáán mí síkig zəzə byə́m, é myá mí nə́ tsín dzǎn. ©Dzaleu.com


Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí

(Lire cet article en français) 

 

Assako nous parle de Yaoundé, sa ville de coeur ici!

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait