“Ongóla eyə́gan yǎ ábəŋ tísɔn”


Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí
(Lire cet article en français)

Bəyə́ŋ báán bá kad bíā édzóm yǎ bá dziŋ á tísɔn Ongóla!

Ású Assako m̀bom məzíg ngɔn yǎ Sud ai á Ḿbām, tísɔn tě e nə nyé tísɔn abíálí e tɔ̌ fə é fas a ngá náŋ. Tǒ ndo tə́ Eves dzǎl ésia ǎ laŋan ású dzíé “é dzǎl á nə́ ábəŋ a lodo mə́sə, ai eyə́gan yǎ ábəŋ sí dzíé yǎ yá vú məcaba ai m̀boŋ bílodo é bí yǎ mə̄búg mə́sí mə́sə ábəŋ”, ai nâ óvyǎnga ǎ lod ébá bə́sə bəvɔ́g ábəŋ a dzîban á mǎn bá lóe Tám zu á Ébɔ̌l waa, Ongóla a nə tísɔn edzǐŋ dzīé. A kad bíā ású dzé :

« Ongóla ású dám, a nə abəŋ ábēn ákiá yǎ dá ngá sɔ́ kídí » :

> Miǹkǒl míé !

« To a nə́ ńnəməná məlóŋ ǎ bɔ nə́ nálā ó kə wá tsə́nde myá bɔ nâ tísɔ ébɔ evúvúe. »

Ongola Ewondo Yaoundé collines Cameroun
Miǹkǒl yī ó Óngóla (Les collines d’Ongola). Pour la chanteuse Assako, une des merveilles de Yaoundé

> Bətɔbɔ yī Óngóla

« Ai məfúlú mábá yǎ bá kɔ́b kig efas efə́. »

Ongola Ewondo Yaoundé gare routière Cameroun
Bətɔbɔ yī á Óngóla ! (Les gens et l’ambiance d’Ongola donnent un charme à nul autre pareil pour Assako qui fait de Yaoundé sa ville coup de coeur)

> Tísɔn te ya fóŋan hḿ fə eyə́gan yǎ ábuī !

« Nálā ó nga vɔ́li é bod bə́sə̄ bá bɔ mam. » ©Dzaleu.com

Assako chanteuse Cameroun Beti Ekang Bulu Yambassa
Assako a kad bíā é mə́vóm mə́lɛ́ mod osə a yean kə́ a Ongola ! (Le top 3 des endroits à visiter à Ongola pour Assako)

Assako a kad bíā é mə́vóm mə́lɛ́ mod osə a yean kə́ a Ongola !
(Le top 3 des endroits à visiter à Ongola pour Assako)


Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí
(Lire cet article en français)

Assako nous livre son Top 3 des endroits à ne pas manquer à Ongola !

Retrouvez Assako sur Dzaleu Musique !

 

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait